Размер шрифта
Цветовая схема
Изображения
Обычная версия сайта

Мэдээсэл

18.05.2018

Буряад Уласай юрэнхы hургуулинуудтай танилсалхаяа ба дʏй дʏршэлɵɵрɵɵ хубаалдахаяа Москва хотоhоо тʏлɵɵлэгшэд уригдаба.

18.05.2018

Майн 11-15- да Зеленоград хотодо ʏнгэрhэн Россин чемпионадта ГБОУ «I-II тусхай тʏхэлэй (коррекционно) юрэнхы болбосоролой интернат-hургуулиин шабинар ба hургуули дʏʏргэгшэд амжалтануудые туйлаба.

18.05.2018

Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи эрдэм шэнжэлгэ ба шэнэлэлгээр Зүблөөн байгша оной апрелиин 15 болобо. Зүблөөнэй ажаябуулгын гол зорилго гүрэнэй эмхи зургаануудай ба эрдэмэй, hуралсалай эмхинүүдэй нягта харилсаатайгаар ажаллаха.

08.02.2018

Һүүлэй жэлнүүдтэ гүрэн доторнай ажалай шэглэ­лэй мэргэжэлтэд хомор боложо эхилээ. Байдал заһаруулхын тула энэ асуудалда ехэ анхарал хан­дуулагдадаг болонхой. Тиигэжэ манай гүрэн 2011 ондо бүхэдэлхэйн WorldSkills гэһэн хүдэлөөндэ орол­соо.

17.04.2017

Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ульяновск, Смоленск, Волгоград хотонуудта Бүхэросиин олимпиадын түгэсхэлэй шата һуралсалай элдэб предмедүүдээр үнгэргэгдэжэ байна.

05.04.2017

Буряад Уласай нэмэлтэ һуралсалай багшанарай хоорондоо харилсаха, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха, бэлиг талаантай, уран шадабаритай багшанарые элирүүлжэ дэмжэхэ, урмашуулха гэһэн зорилготой энэ мүрысөөн үнгэргэгдэнэ.

23.03.2017

Сэлэнгэ аймагай Харганын дунда һургуулиин 11-дэхи классай һурагша Булат Султумов “Эрхим һурагша-2017” гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэбэ.

02.03.2017

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай үргэдхэгдэмэл коллегиин зүблөөн мүнөөдэр Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэбэ. Эндэ  Буряад  үласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай уялгые дүүргэгшэ Баир Жалсанов   даалгагдаhан hалбарида ябуулагдаhан ажалай дүнгүүдые согсолон  элидхээ.

15.02.2017

Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэдэй дэбтэр гүрэнэй засагай дээдын зургаанай потрал дээрэ сахим гуримаар гардаг болохонь. Энээн тухай зарлигта Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын гар табиба.

16.02.2017

Буряад улас үрдилсөөндэ гарзатамаар бэшэ, – гээд Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан дээрэ элшэ хүсэнэй тоготомол сэн тухай асуудал тайлбарилхадаа Буряадай толгойлогшо Вячеслав Наговицын сонособо. «Электын хүсэн тухай дэмы үгэ андалдаа болигохо хэрэгтэй.

Страницы

ОПУБЛИКОВАТЬ