Амаршалга

Амаршалга 22.11.2016

 

 

ЭРХИМ ХҮНДЭТЭ БАГШАНАР!

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай зүгhөө үнэн зүрхэнhөө Та олоноо энэ ехэ хэмжээ ябуулгада хабаадажа ерэhэндэтнай амаршалнаб!

Анха түрүүшын мүрысөөн бидэниие нэгэдүүлжэ, багшалхы мэргэжэлэй баян дүршэл олондо мэдүүлжэ, түрэл hайхан буряад хэлэнэймнай хүгжэлтэдэ горитой нүлөө үзүүлхэнь болтогой!

Һайндэрөөр, буряад хэлэнэй нангин үдэрөөр, хүндэтэ багшанар!

 

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай

сайдай уялга гүйсэдхэгшэ

Баир Жалсанов